NOG NIET……….

Zo lang het leven nog niet ten einde is gekomen en de wereld nog niet is vergaan, blijft het tijd om elkaar van tijd tot tijd te bemoedigen. Bemoediging is feitelijk de belangrijkste  opdracht in de bijbel. Hoeveel malen komen we in de Evangeliën
niet tegen het bekende woord van de Heer Jezus: Vreest niet !
Vreest niet !    Ik ben met u tot het einde van de wereld!  Je kunt er bij denken aan  de hele omvang van onze planeet, alle landen, alle volken.  Je kunt het ook toepassen op de tijd waarin we leven.  Vreest niet ! zolang je het leven hebt.

Eigenlijk, moet ik bekennen, was ik al wat aan het opschrijven om zo rond de jaarwisseling een   “overdenking” op de bekende site te plaatsen.  Tot nu toe kwam het er niet van. Omstandigheden vormen de mens, zoals we vaak zeggen, tegen een achtergrond van de  meestal  ingrijpende situaties waarin wij soms zomaar terecht komen.  De eerdere gedachten voor dit  “opstel” werden geschreven onder de titel:  “Behouden aankomst!”  Het geldt voor mensen die op reis gaan…. en plotseling kan het gaan  om iemand die het aardse met het hemelse mag ruilen.
Ik schreef toen:  Alles wat op geloof stoelt, staat buiten de aardse werkelijkheid.  Geloof en wetenschap sluiten elkaar uit, en omklemmen elkaar!
Minuten en seconden maken deel uit van onze beslissingen, en wanneer wij  in welke situatie dan ook  de knoop doorhakken, dan kan dat voor een groot deel ons leven beïnvloeden.  Een leven dat soms heel lang lijkt, maar dat achteraf  lang zo groot niet blijkt te zijn.  Vraag het maar eens aan een 100-jarige. Ik hoorde eens het
getuigenis van een oude wijze man, een echte ouderwetse apotheker/drogist. Hij was op dat moment vermoedelijk net 65 jaar oud geworden, keek achterom en vertelde over zijn trouwdag. Een dag van beslissen en werken. Trouw moet blijken!
Voor deze oudere man, was het zo, dat hij die dag zag als was het gisteren. De tijd tussen toen en nu, leek geheel te zijn verdwenen. 

Wanneer wij gelijk willen lopen met de tijd die ons is toegemeten, zoals een horloge de  uren en de minuten weergeeft, die tijd kunnen wij het beste lopen aan de hand van God, onze hemelse Vader, die de planning van ons bestaan heeft. Lees het in de Psalmen.   In onze jeugd leerden wij al dat er een hemel en een hel bestaat en de prediking klonk: Kies dan heden Wie gij dienen zult!  Velen zullen deze zin herkennen.  Op de zondagschool klonk het misschien wat eenvoudiger, wat vriendelijker: “Kom reis naar de hemel met mij, kom reis naar de hemel met mij. De weg naar de hemel is Jezus!  Kom reis naar de hemel met mij.”
De discipelen rondom Jezus vroegen het al aan Hem: Meester, toon ons de weg!
En het antwoord was verbluffend: Ik ben de Weg, Ik ben de Waarheid! en Ik ben het Leven!
Wij werden er in de maand december j. l.  nog eens  nadrukkelijk bij bepaald hoe belangrijk het is om je keuze op tijd te maken.  Onze broer en zwager bereikte net  in november zijn 87e verjaardag, leek kerngezond, reisde bijna elke dag , inclusief de zondag, naar zijn demente vrouw in een verzorgingshuis. Op de dag van zijn verjaardag voelde hij zich niet zo goed, ging nog een uurtje op bed liggen. Tegen de avond bleek de verjaardag al niet verder gevierd te kunnen worden. Die week kwam de huisarts  drie maal kijken en stelde een buikgriep vast, die erg heerst.
Op vrijdagmiddag werd een spoedopname in het ziekenhuis geregeld, hij kon al niet meer spreken, alleen gebaren. Uit zijn klagende stem klonk door dat hij nog zoveel had te doen. De behandelende artsen zagen in dat de tijd te kort was om kinderen uit Amsterdam te laten komen.  Om half één ’s nachts maakten wij zijn overgang mee, het aardse werd verbroken  voor het hemelse. Wij hadden nog kunnen bidden en zingen. Hij werd er heel rustig van.   Hem kennende in zijn hang naar het leven zou hij gezegd hebben: “Nog niet !”    S.V.P. nog niet…nog niet vandaag !”

Onze bijbel staat vol verhalen, waarin mensen worstelen met de vragen van God. Wij gaan er meestal van uit dat mensen alles maar mogen en moeten vragen aan Hem, omdat de Hebreeënbrief duidelijk aangeeft dat wij vrijmoedigheid mogen hebben om alles bekend te maken bij God.  Toen de aartsvader Jacob eens in de woestijn lag te slapen, met zijn hoofd op een steen, zag hij in een droom engelen van God neerdalen en omhoog klimmen, en hij had een diepe innerlijke ervaring, dat dit de plaats was waar hij God ontmoet had. Hij richtte de volgende morgen een altaar op, en noemde  de  plaats Bethel.  Hier is de hemel geopend.  In het leven van Jacob vernemen wij steeds hoe God tot hem sprak, hem de weg wees, een reisgids was. Hoe zelfs zijn naam werd veranderd in Israël.
Wij zingen toch: Gods plannen falen niet !
Later is het Mozes die door God wordt aangeworven om voor  het volkje Israël verlof te vragen om hun God in de woestijn te mogen aanbidden. En ook de grote Mozes was maar een klein mens. Hoe moet ik dat doen ?  Ik kan niet zo goed praten. De Farao zal zeggen: Wie heeft je gestuurd ?  Welke naam schuilt hier achter ?
Hij moet het al vroeg  leren:   IK BEN heeft je gezonden !   En als Mozes als klein mens eigenlijk tegen God wil zeggen:  Heer laat het nog even wachten….Ik ben er nog niet klaar voor……misschien nu nog niet Heer!   (Als U het goed vindt…….).
Wat heb je in je hand Mozes ?   Een staf  Heer !  Een herdersstaf. Nou, dat is genoeg…werp hem op de grond. En de staf veranderde in een slang, het teken van satan.    Hij kronkelde over de grond…..  Neem de slang op Mozes !  Hij durft al niet meer te weigeren, en de slang verandert direct weer in een herdersstaf.  Alles wat je nodig hebt Mozes, dat heb Ik al onder je bereik gebracht.

En vandaag zuchten vele christenen: waar gaat het met onze wereld heen ? Zoveel vluchtelingen, zoveel kinderen zonder toekomst. Zoveel tekenen in de natuur. Modderstromen, branden, stijgend water….oorlogsdreiging, het komt ons tot aan
de lippen.  En de mensen zouden willen roepen:  Eindtijd ?  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ?  De komst van Jezus in macht en heerlijkheid ?   Wordt de Gemeente  straks opgenomen ?    Komt er een duizend jarig Vrederijk, en wordt de wereld geregeerd vanuit Jeruzalem ?  Als we erover denken, bekruipt velen het gevoel: Nog maar niet !    Wij willen onze dochter nog zien trouwen.   Wij hopen eerst nog een huis  te kunnen kopen.  Wij hebben nog zoveel noten op onze zang. Heer nog niet !In onze kerst- en nieuwjaarswens hebben wij het zo aan vrienden en familie mogen
doorgeven:     “De redding van de wereld ligt niet in mensen handen,
                      maar in de hand van God.
                      Zijn Schepping staat altijd op ’t spel,
                      vanaf de eerste dag.  Daarom telt God
                      tot  aan de jongste, want op dat uur,
                      in tijd gemeten: punt in de eeuwigheid,
                      herschept Zijn Alvermogen geheel ons bestaan!”. –

Over het woordje herscheppen, nog even een kleine anekdote.  Als nabestaanden kregen wij de taak om een leven lang aangeschafte boeken, een nieuwe of andere  bestemming te geven. Wij kwamen veel liedbundels en muziek stukken tegen. Tot we plotseling met een heel oud boek, waarvan de buitenzijden los lagen en het papier vergeeld was, in onze handen stonden.  Een muziekbundel  van Johannes de Heer, 17e druk 1949 – 1953, tenminste een half mensenleven meegegaan.    Eigenlijk voor de papierbak…maar  iets in ons zei:  Dit is een heilig boek, dat kun je niet weg doen, tenminste nu nog niet !  De resten werden bij elkaar verzameld,  de rug werd hersteld, het is een mooi
naslagwerk geworden  met nog vele  bekende en onbekende liederen. Toevallig sloegen wij lied 155 open. De woorden zeggen: Geprezen zij des Heilands naam, Aanbidt Hem, geeft  Hem eer. Aanbidt Hem,  geeft Hem eer!  Laat Engelen, schepselen alle saam,  Hem kronen,  Hem kronen.   Kroont Jezus aller Heer !

In Mattheùs 9 staat, dat Jezus rond trok in al de steden en dorpen en onderwijs gaf in hun synagogen, Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas  iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen zijn discipelen:  De oogst is wel groot , maar er zijn weinig arbeiders.  Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. –   (H.S.V.)   Onlangs hoorden wij van een evangelist
met veel kennis over deze zaken, dat op dit  moment het Evangelie over de hele wereld is verspreid.  De versnelling is o.a. gekomen door middel van de nieuwste  technieken, die de mens beheerst.  Een geweldige mijlpaal. Een uitgekomen belofte, een waarschuwing als teken van de tijd.  Als het Evangelie van het Koninkrijk over heel de wereld bekend gemaakt is, dan is de Dag van de Heer nabij !   Dat  wij het maar weten !

Tenslotte lied 656 uit die oude genoemde bundel:
O, waar zijn de maaiers, bezield met vuur, Die schoven verzamelen voor ’s hemels
schuur. Met sikkels der waarheid naar ’t oogstveld gaan. niet rusten voor  ’t werken is afgedaan ?
Waar zijn de maaiers, o wie wil gaan, En straks in de glorie van Zijn Meester staan ?
O, wie wil helpen, in ’t laatste uur, om schoven te  verzamelen voor ’s hemels schuur ?

Laat ons gebed zijn, dat velen die geroepen worden  om te gaan dienen, op welke plaats dan ook in het Koninkrijk, dat zij niet zullen zeggen: Nog niet !
En laten christenen bemoedigend  rondom hen gaan staan.  Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.     Amen ?     Amen. –
………………………………………………………………………………………….. 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn