In het Koninkrijk van God bestaan geen nullen !

 

De laatste keer dat ik een overdenking mocht schrijven, dateert van even na Pasen 2017.  Het was een  gedachte  over vroeger en nu, wat betreft de kerkgang in Nederland. “Heel Nederland naar de Kerk!”   was de aanhef.
Ik denk dat het er nog niet van is gekomen.
De zomer kwam…..we waren druk met ziekte en  zorgen, ik werd bepaald bij wat het leven inhoudt, mocht de gezegende leeftijd van tachtig jaar bereiken, we vierden het klein en de hoofdtoon was dankbaarheid.
Nu zijn we zojuist het vierde kwartaal van 2017 al weer ingegaan en de beelden van de Televisie laten ons mensen menigten zien, die zoeken naar vrijheid (Spanje/Catalonië), en in Las Vegas schiet een man  een geweer leeg op een
menigte van jonge mensen, die daar niet aan hun dood dachten, maar afleiding zochten in hun uitgaan en luisteren naar hedendaagse muziek.-
Wat een tegenstelling en overeenkomst met ons in Nederland die ons druk maken over een voltooid  leven en de vragen rondom euthanasie.  Sommigen willen dood, anderen worden door de dood overvallen.

In het denken hierover kwam een herinnering boven, van jongeren die met elkaar in een conflict situatie belanden en elkaar  van alles naar het hoofd slingeren.
(Ik denk altijd maar aan al die jongeren die anders in het leven staan, studeren, een doel  voor ogen hebben, en binnen hun families worden gewaardeerd om hun aandacht en liefde!  Deze jonge mensen zijn er Goddank ook ! )  maar tussen al die gedachten blijft de roep hangen van iemand die schreeuwt:   “Wat ben jij een grote nul !”
Nu weet ik dat talloos veel mensen  therapeuten, maatschappelijk werkers, en psychiaters moeten consulteren om de ervaringen uit hun jonge leven te helpen verwerken.   Het wordt wel genoemd :  Een plaats geven!  of  “dit of dat ergens parkeren” zodat je er in het tegenwoordige leven  geen last  zult ondervinden van al die labels die je opgeplakt gekregen hebt, toen je nog in de ontwikkelingsfase van je bestaan verkeerde.
Wat ben jij een grote nul!   Als dit vaak tegen je gezegd wordt,  hoe ontwikkel je jezelf dan als mens?  Wat maak je van je toekomst…of is je toekomst alleen maar donker en zwart.  Ben je er als het ware van afgesneden ?
Het is toch immers zo, dat nul en nul nog steeds nul blijft.  En  nul x nul x nul nog steeds eindigt in een grote nul !

Ik bracht deze gedachte over naar het christenleven.  Een leraar hoorde ik eens zeggen: Een christen is een mens met een plus !   Dat is, als je een kind van God geworde bent, een mens vermeerdert  met de Heilige Geest.
Het doet me denken aan dat verhaal van een paar mannen die bij de discipelen van Jezus kwamen en vroegen: Wij wilden Jezus wel zien !  Wat is het een voorrecht als je in je jonge leven de mogelijkheden al hebt aangeboden
gekregen om Jezus te leren kennen.
Ik leerde een lied kennen dat nu in mijn gedachten komt:  Er is  Eén die vrijwillig aan ’t kruis heeft geboet wat ik tegen Gods wet had misdaan; ook voor mij zo onwaardig, vergoot Hij zijn bloed, opdat ik niet verloren zou gaan.
Refrein: Vastgenageld aan ’t kruis, zijn mijn zonden zo bitter beschreid. O, dat ik nimmer vergeet wat mijn Heer voor mij leed, opdat ik van de vloek werd bevrijd !
(no. 476 uit de Leger des Heils bundel)
Voor christenen is die Ene Naam, verheven boven alle namen uit de geschiedenis van de mensheid.   Hij heeft ons doen kennen, dat wij geschapen wezens zijn, dat onze afkomst van  hoger hand is, en dat Gods liefde voor Zijn schepping
het uiterste heeft gedaan  om te redden wat verloren dreigde te gaan. Je zou kunnen zeggen: Hij heeft van Nullen  een Tien gemaakt. Hij alleen is voor ons komen staan.  Waardoor wij veranderd zijn.  De bijbel noemt het
komen uit de dood tot het leven.
Als mensen met elkaar over het leven spreken, hoor je wel zeggen: er zijn maar twee mogelijkheden: het is leven of dood. Anders is er niet.  Ik ben mijn bijbel maar eens doorgegaan, om te zien wat er over geschreven staat in Gods Woord. En als
altijd moet ik zeggen: het is verwonderlijk ! Er bestaan in het Koninkrijk van God geen nullen!

Uit het Oude Testament:  1 Samuël 2 : 6  De Here doodt en doet herleven,
Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.
Psalm 71 : 20  O God, wie is U gelijk ? Gij, die mij vele benauwdheden
en rampen hebt doen zien, zult mij weer levend maken.
Psalm 143 : 11 Behoud mij in het leven.   Jesaja 38: 19  De levende, de levende hij looft U !

Uit het Nieuwe Testament:  Lucas 20 : 37/38  Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar Hij de Here noemt de God van  Abraham, en de God van Isaäk  en de God van Jakob. Hij is niet een God van  doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen.
Lukas 24 : 5  Wat zoekt gij….de levende bij de doden ?   (zie hier een scharnierpunt voor het leven van Gods kinderen).
Johannes 6 : 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood dat Ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld.  (een verborgen mysterie voor ongelovigen; een dankbaar beleven voor christenen bij het vieren van het Avondmaal/ een symbolische daad, een herinnering ten leven ).
Johannes 6 : 63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
1 Korinthiërs 15 : 20  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen  ook in Christus allen levend gemaakt worden.
2 Kor. 3 : 6  maar…de Geest maakt levend. – Kolossenzen 2 : 13  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart…levend gemaakt met Hem.
1 Timoteüs 3 : 15  Gij weet hoe men zich hoort te gedragen in het Huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.
Hebreeën 9 : 14  Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de Eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen.
Openbaring 1 : 18  Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de  sleutels van de dood en het dodenrijk. –

Tenslotte:  van hen die de bovenstaande teksten  lezen, en er geen band mee hebben, hoop ik dat zij tenminste aan het denken worden gezet, een bijbel zullen kopen, en zelf de zoektocht naar het leven gaan maken. Voor wie de teksten kent en herkent, een aansporing om je eigen  leven te zien, in het licht van Gods genade.
Misschien zijn er onder de lezers mensen, die denken een nul te zijn of als nul  te worden gezien.   Laat u hier door aansporen  om te zoeken en te vinden.  U/jij bent voor God en medemens zo waardevol.
Geloven, is wel gezegd,  het is een werkwoord. Je moet het doen ! -
En wie de bijbel  leest, voor sommigen is het misschien wel doorploegt, die  zal versteld staan over de vele namen die genoemd worden over de geloofshelden van weleer, en meer waardering krijgen voor de mensen die in deze  onzekere
wereld hun nek uitsteken,  om voor God op de bres te staan.
Met de Heer Jezus is het  Eén en een is twee…...twee maal twee is vier……en nog maar een aantal weken later, zal de Advent tijd aanbreken, de tijd van verwachten. Dan zingen we:  En onder  millioenen, heeft Hij ook mij
in ’t oog !      Dank God er voor.    In het Koninkrijk van God bestaan geen nullen!

Amen ?                                                                      (Teksten uit N.B.G. vertaling)

Frits van der Made,
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn