Wij leven vandaag in een verscheurde wereld en wij ervaren hartverscheurende taferelen. Ze zijn in onze ogen nog vér weg......daarom spreekt het wel tot onze verbeelding en we zeggen: wat erg toch van die arme mensen.
Soms willen we er nog wel eens even ons banknummer bijhalen en even
een donatie doen van bij voorbeeld € 10,-- Naar de mate dat wij zelf gezegend zijn,
door een goed pensioen of doordat we een redelijk stel hersens van onze lieve Heer gekregen hebben, en we daardoor evenredig goed in onze “slappe was” zitten, kunnen we soms meer doen. En al die giften bij elkaar kunnen er ook nog aan bijdragen
dat we bij onze jaarlijkse Belasting-opgaven, een centje terug krijgen.
Vrijgevigheid loont !
Vele malen heb ik het horen zeggen: God heeft de blijmoedige gever lief !
Het is een bijbel tekst. Ik zal hem voor u opzoeken. Ik meen dat Paulus het opschrijft
als hij bezig is met zijn zendingsreizen, om het goede nieuws van het Evangelie
door te geven eerst aan de Jood, maar ook aan de Griek. Ook de verdere wereld delen
mogen en moeten delen in de feestvreugde van een opgestane Heer !
En zo schrijft hij in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9 “bedenk dit:
wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Een ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen , want......God heeft de blijmoedige gever lief !”
Opvallend is hier toch wel dat wat de hand doet, overeen moet komen, met wat
in het hart eigenlijk al vooraf was bepaald. Je zou kunnen zeggen dat het hart bepaalt,
wat je uit liefde beslist te doen. –

Het lijkt een beetje op de politieke overwegingen en raadgevingen, als je hoort zeggen: u moet met uw hart stemmen. Wees geen zwevende kiezer die zomaar ergens terecht kan komen. Maar bepaal vooraf,
met hart (liefde) en geweten (naar de mogelijkheid die je hebt) een keuze te maken,
van datgene waar je voor staat.
En ook nu blijkt weer dat de bijbel een verschrikkelijk actueel boek is. Zoals een broeder op een huiskring eens zei: welk onderwerp je ook aansnijdt, het stáát in de
Bijbel ! Met andere woorden: je kunt vergelijkingen vinden, raadgevingen, voorbeeld
verhalen, gelijkenissen !
Even een verhaal in een notendop, maar met zeer veel lesmateriaal: Genesis 13.
Abram, die al zeer rijk was aan vee, zilver en goud, ging met zijn kudden en bezit van de ene pleisterplaats naar de andere. En ook zijn neef Lot trok met hem mee, maar beiden hadden zoveel bagage (vee / herders enz.) bij zich, dat zij om geen onmin te krijgen, van elkaar moesten scheiden. Abram gaf Lot de keuze: scheidt u van mij af, naar links, dan ga ik naar rechts, hetzij naar rechts, dan ga ik naar links. Een mooi moment tussen twee partijen, alles ligt open. Toen sloeg Lot zijn ogen op, overzag de situatie, zag waar veel water was en hakte de knoop door. Hij koos niet na goed
overleg tussen hart en verstand, maar liet zich leiden door zijn ogen ! Oh, wat zijn er al veel mensen geweest, die door hun ogen te volgen, net als Lot totaal de verkeerde
kant uit zijn gegaan. –
Een ander gegeven, Deuteronomium 30 :11-20 Wie de tijd heeft moet het maar even lezen en op zich laten inwerken. In hetzelfde boek hoofdstuk 5 heeft Mozes, de grote leider van het volk Israël al aangegeven hoe de zaken er voor staan. “Hoor Israël, de inzettingen en verordeningen, die ik heden doe horen opdat gij ze leert en naarstig onderhoudt. De Here, onze God heeft met ons een verbond gesloten !” En als Mozes dan e. e. a uiteen heeft gezet, volgt in hoofdstuk 30 dat klemmende woord: Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Here uw God lief te hebben naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de Here, Uw vaderen, Abraham, Isaäk en Jakob gezworen heeft dat Hij het hun geven zou”.
Wat een geweldige les. Van af 1948 hebben de volken van onze tegenwoordige
leefgemeenschappen het mogen zien, dat Gods Verbond een eeuwig durend verbond is. Het volk leeft...het zoekt naar de juiste paden....en het wordt gezegend.
Een volgende leider in Israël zegt het zo, Jozua 24 : 15 : “Kies dan heden, wie gij dienen zult....” Het kan n.l. zijn dat u toch liever de goden van andere volken kiest...., maar “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!” –
Wat een les: God zoekt standvastige mensen, toen in hun situatie...en vandaag is Hij niet veranderd. Dat leert de bijbel even goed...en velen houden hier rekening mee.

Vandaag aan de dag staan de leiders van de wereld voor bijna onmenselijke beslissingen. Het lot van de wereld hangt er van af, voor wat zij kiezen.
En Nederland kiest binnenkort. De aanplakborden staan vol met moedige mannen en vrouwen die allemaal het beste met Nederland en haar inwoners voor hebben.
Aan hun gezichten zou je zeggen, kun je ze allemaal wel kiezen...maar we hebben slechts één stem. En die moeten we goed benutten. A.U.B. kiezen met hart en verstand en blij zijn met de keuze die wij maken. Hoe het dan ook uitpakt.

Tenslotte: ik bladerde in een oud bijbeltje, dat ik van mijn ouders kreeg toen ik geloofsbelijdenis deed. Mijn zuster, die maar 37 jaar op deze aarde mocht verblijven
stuurde mij ooit een kalenderblaadje. Ze had er onder gezet: Goed he !
Ik wil het graag met u delen: Een jongeman had ergens gesolliciteerd. Hem werd een test afgenomen. Een deel van de test was het volgende. Hij kreeg tien foto’s van even zoveel personen. De bedoeling was dat hij deze foto’s rustig zou bekijken (het lijkt wel iets op boer zoekt vrouw !) en ze daarna in twee groepen verdelen.
Wie voor hem sympathiek waren moest hij op een stapeltje leggen en wie hem antipathiek waren moest hij op een ander stapeltje leggen. De sollicitant was er gauw mee klaar. Zonder ze bekeken te hebben legde hij alle tien de foto’s op één stapel.
Op de vraag van degene die hem ondervroeg of hij het wel begrepen had, antwoordde de kandidaat bevestigend. Gevraagd naar het motief van zijn handelen, antwoordde de sollicitant: “Ik ben Christen, ze zijn mij alle tien even sympathiek !” – Goed hé! -

We zouden het allemaal maar eens moeten overwegen, voordat we het stemhokje binnengaan. En dan ons hart volgen.
Mag ik afsluiten met Psalm 84 : 11 “Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God, dan verblijven in de tenten der goddeloosheid”.
Zo mogen wij leven richting Pasen, waarin Hij ons is voorgegaan, Jezus Christus,
Zoon van de Allerhoogste God. Hij koos voor ons. Wij mogen zijn navolgers zijn.
Wij hebben een taak in de wereld , ook in 2017.
Moge God ons zegenen, en nog genade tonen voor ons mooie land, en voor de inwoners van dit land. Kies dan heden....Wie u dienen zult !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn