Je láátste dag... je láátste kans....!

Het is een vreemde titel, waarmee een overdenking begint, zegt u wellicht. Het vraagt een nadere uitleg.
Wie wel eens naar de T.V. kijkt (en wie doet dit niet tegenwoordig ?) hij of zij is dikwijls onaangenaam verrast, bij voorbeeld tijdens een film, door de telkens terugkerende reclame berichten. En als het doorsnee Nederlandse publiek het voor het zeggen zou hebben, los van welke economische reden ook, zou men willen uitroepen: Weg met die spotjes !
Het zijn dus van die snelle, flitsende beelden en woorden die over je scherm vliegen.
En als het u gaat zoals het mij overkomt, ongemerkt blijf je mee lezen en mee kijken,
met het kopje koffie in de hand. Koop vooral dat automerk, die tandpasta of dat speciale lot ! Het lijkt wel een beetje op die colporteur die langs de deuren gaat, en wie niet ingaat op zijn laatste aanbieding voor energie of wat dan ook, die hoort de kreet: als u dit niet aanneemt, dan bent u een dief van uw eigen portemonnee !

In zo’n bovenbedoelde situatie trof mij onlangs de reclame, waarin gesteld werd dat ik nog maar één dag had om te beslissen ! Mijn allerlaatste kans ! Je grijpt er helemaal naast, als je nu niet reageert. Terwijl ik hier zo over nadenk, komt een verhaal in mijn gedachten over een ouderling in Den Haag, van wie de weduwe mij vertelde hoe haar man in het dagelijks leven was. Op een dag bracht hij de Dominee naar de kansel en fluisterde hem toe: Dominee, preek vandaag of het uw láátste preek is ! Ik denk zo dat de dominee zich de raad wel zal hebben aangetrokken, de ouderling als knechtje van de Heer en medewerker binnen het kerkelijk erf, wist wat er in zijn gemeente allemaal speelde. De mensen zouden niets hebben aan “zoete koekjes bakken” dan wel een of ander maatschappij probleem dat bijbels belicht zou worden.
Zoiets als in Handelingen 16 : 31 zou het moeten zijn: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. Wat een grote verantwoordelijkheid voor ouders om ter wille van hun gezin de juiste stappen te zetten, daar waar het om geloof gaat. De bijbel is immers het Boek van God, waarin Hij zijn wil en Zijn plannen heeft uitgezet voor de toenmalige wereld, voor de wereld van de 21e eeuw, en voor de nabije toekomst. Want God heeft een dag bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal beoordelen.- De bijbel noemt het op vele plaatsen: de grote dag des Heren ! Dit is geen bangmakerij van de kerk(en), maar dit is Hoop voor de mensheid.

Matteüs beschrijft het in hoofdstuk 3 zo: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen onder belijdenis van hun zonden. Dat heet toegeven dat je het als mens verprutst hebt op vele vlakken van het leven vaak. Maar dat je a. h. w. gewassen kan worden als uiterlijk teken van een innerlijk besluit. En hier was nog maar sprake van een hulpje van de zoon van God. Johannes verwees uiteindelijk naar Hem. De man over wie door de profeten geschreven was, o.a. Jesaja: Het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods is een licht opgegaan. Daarom begon ook Jezus te prediken: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. – (Matt. 4) De Evangelist Marcus zegt het met iets andere woorden, in hoofdstuk 1 : Jezus ging naar Galilea om het Evangelie Gods (blijde boodschap!) te prediken. Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

In de afgelopen 2000 jaar hebben landen en volken het gehoord, zijn er van onder de indruk gekomen, hebben het overdacht, beleefd en door gegeven. De kerkgeschiedenis spreekt over grote mannen Gods. Je kunt gerust zeggen vandaag dat het Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid, meer nabij gekomen is dan ooit.
Een bekend lied zegt: Jezus komt weldra weer !

We gaan een klein stukje verder in Vaders Boek, (uitdrukking van een Evangelist) Lucas 15 : Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen. Zo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Wij zouden in onze Westerse maatschappij noodzakelijkerwijs eens wat groter over God moeten gaan denken en spreken. Je hoort de gelovigen zeggen: Het is een moeilijke tijd! De Agnosten zeggen: God zou er wel kunnen zijn...maar ik zie het nog niet! De bijbel zegt: Wie zoekt zal vinden ! Wie klopt zal opengedaan worden ! Alom hoor je dan ook zeggen dat meer gebed, meer geloof nodig is. Of, zoals een oude evangelist onlangs zei: Het staat in de bijbel, dus het is wáár! Er is een God die kloppend op de deur van mensenharten zoekt naar erkenning, want Hij wil zo graag gekend en bekend zijn bij de mensen. Hij zegt: Laat mij alsjeblieft binnen, dan maak Ik alles nieuw in jouw leven. Zoals Ik ook eenmaal deze hele schepping nieuw zal maken.

Ik citeer uit dagblad Trouw Kirsten van den Hul, zij schrijft: Of ik nu bij de bakker ben, bij een opdrachtgever, of op bezoek bij mijn oude buurman, de laatste weken lijkt het gesprek overal over hetzelfde te gaan: Het wordt er niet leuker op, hier op aarde. Het ene vreselijke bericht is nog nauwelijks doorgedrongen of het volgende gruwelijke nieuws komt al weer binnen. Uit haar herinnering schrijft ze wat een gepensioneerde missionaris eens zei: “ Alleen mooie dingen maken het leven draaglijk, slechts schoonheid biedt troost”. En daar staat de bijbel (een bestseller) nu vol van. Het begint al in Genesis 1, na zes scheppingsdagen. God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed! Wat de fout van de mensheid is, leren we uit Psalm 95 : 7 “Want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen van zijn hand. Och, of gij heden naar Zijn stem hoorde !” Het bekende beeld van Jezus, die de mensen als een schaapskudde voorstelde.
Openbaring 3 : 20 zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur (van zijn/haar hart) opent, Ik zal bij hem/haar binnenkomen en maaltijd met hem/haar houden, en hij/zij met Mij”. Een uiterst teken van gastvrijheid, delen in de vreugden van het leven! God wil dat het goed is, onder ons. Jezus zegt: Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij!

Je zou kunnen zeggen: Je láátste kans !.... voordat het je laatste dag is. Wij leven in deze weken met de beelden van de Olympische spelen. We zien de prestaties van sportmensen. Ook hoe gemakkelijk het is om af te dwalen van je hoogste prioriteit, je uiterste inspanning om de gouden plak te veroveren. En als je de kans krijgt.......dan moet je die pakken !

In de christelijke wereld is het niet veel anders. God heeft ons enorme kansen gegeven om Zijn voorbeeld te volgen, Zijn stem te vertolken, uit Zijn Geest te leven, om de wereld leefbaar te maken. De oude Amsterdamse Dominee Buskes preekte over Koning Hiskia, en hij gaf aan zijn preek een thema mee: Het leven is geen lift.....maar een ladder! Je moet alle sporten van de ladder nemen om boven aan te komen....en als je op het allerlaatst de kracht mist, om je doel te bereiken, dan staat Hij klaar om je voor het laatste stukje een lift te geven ! Dat is Zijn garantie, en dat moet je gelovig aanvaarden.

De Olympische spelen zijn straks weer beëindigd. Ergens op de een of andere dag loopt ieders leven ten einde. Waar sta je dan ? Wat is je toekomst ? Een geopende hemel of een gapend gat. Je verspeelt je kansen als je de grootste kans op eeuwig leven verspeelt. Daarom zegt de bijbel: Bekeert u ! Bekeer je !

Ik grijp aan het einde van deze overdenking naar een oude Psalm. Psalm 95 vers 1 en 4.
Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijde zang ontmoeten! Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lof gedicht en blijde psalmen juichend groeten !

Want Hij is onze God, en wij zijn ’t volk van zijne heerschappij,
de schapen, die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden ! -

Ik wens u nog schone dagen toe, de glimlach van God over je leven.
Maak gebruik van de kansen, door God je gegeven!
........................................................................................................

Augustus 2016
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn