WAAR STAAT  DE  “R”  VOOR ? ? ?

 

Vandaag begin ik aan mijn overdenking. Het is 1 oktober 2014.

Opnieuw besef ik dat de R in de maand is, dat was natuurlijk al zo in september, maar herinneringen komen boven. Ik was 8 jaar oud toen de 1e Wereldoorlog 1940-1945 eindigde en ik met mijn vader op de Provinciale weg stond in Zaandam, om mooie gele tulpen te gooien naar de Canadezen die in hun groene legertrucks  uit Noord Holland terugkwamen richting Amsterdam. Tussen de wagens de lange rijen Duitse soldaten die in Noord Holland als krijgsgevangenen werden meegevoerd. Een schouwspel om nooit te vergeten.  Het waren geen marcherende mannen meer, maar mannen die er kennelijk ook naar verlangden om weer  thuis te zijn. Moe van de oorlog !!

En juist in die tijd…elke avond voor het naar bed gaan, kwam de lepel levertraan. Want we moesten weer aansterken, het was een nachtmerrie. Gelukkig kwam wat later een fabrikant op het idee om het in een leuker flesje te doen met een vriendelijk etiket en er een smaakje aan toe te voegen: sinaasappel.   Het ging !

En op de lagere school kwamen een paar keer per week de kleine melkflesjes binnen met een rietje. Wij kinderen moesten er weer bovenop komen.  Na de verschrikkelijk hongerwinter, waarin ook veel kinderen uit Amsterdam

bij boeren in Noord Holland waren ondergebracht, anders hadden zij het er niet levend afgebracht. In die tijd aten wij

voederbieten-pulp-taart, van de  voederbieten die uit Zeeland kwamen.

Oorlog!  Een verschrikkelijke tijd!

 

Wij lezen dit jaar na  het avondeten één of meer Psalmen.

Hartverwarmend. Vandaag is Psalm 140 aan de beurt.

Van David.

“Red mij, O Here, van de boze mensen,

bewaar mij voor de mannen van het geweld,

die boze dingen in hun hart beramen,

de ganse dag strijd verwekken;

zij hebben hun tong gescherpt als een slang,

addervergif is onder hun lippen.

Behoed mij o Here, voor de handen van de goddelozen,

bewaar mij voor de mannen van het geweld…..”

(N.B.G.)

 

Veel ouderen herinneren zich de situatie van toen, waarover ik in aanhef schreef. En vandaag ?  Het is een treurig bericht:

De  “R” is in de maand…….Het komt in mij  op om te zeggen:

de R van rottigheid !

 

Ga maar na:  de Russen doen alles plotseling anders !

Vorige maand schreven en spraken wij over de MH-17, meer hoef je niet te zeggen.

De landen in het Midden-Oosten zien de jongeren in opstand komen. Wat  is er te verliezen ?

Europa zoekt naar éénheid. Er worden belangrijke mensen aangesteld, commissarissen !    En de massa, ach, we hopen er maar het beste van.  Zullen we het gaan redden met onze

economie en zal de invloed vanuit  Amerika positief of negatief op ons inwerken ?

Moeten we wel of niet met onze paar straaljagers die we rijk zijn , de lucht in om onze bommen neer te werpen, in de hoop dat we de vrede nog een beetje kunnen bewaren   ?

 

“Red mij van de boze mensen, Here !”  bad een Koning

meer dan 2000 jaar geleden.

De beelden op de TV kunnen we bijna niet meer aanzien.

En de commentatoren doen hun uiterste best om juist die mensen te laten spreken, die naar  hun beste vermogen

nog enig licht op de situatie kunnen werpen.

Een mensenleven is vandaag minder waard dan een dier,

dat dan tenslotte nog ritueel geslacht wordt.

Waar is in de wereld de Vrede nog te vinden ?

Nog maar een paar weken, dan moeten de heren en dames

predikanten hun “kerstboodschappen weer in elkaar draaien”.

Want de mensen verwachten voor en bij het Kerstfeest toch wel een boodschap met een verlossende inhoud.

En wat gaan we elkaar toewensen voor het komende nieuwe jaar ?    Er zijn vragen te over ! –

 

Een stem in mij zegt:   “Maar de Heer zal uitkomst geven,

de Allerhoogste en eeuwig goed.  Hij zal zelf de leidsman wezen, leren hoe men wandelen moet !”

Ja, en welke Psalm was dit ook al weer ? Het is al lang geleden

dat wij elke maandagmorgen op “De School met den Bijbel”

op maandagmorgen  een Psalmvers moesten opzeggen uit het hoofd.  Ze werden er in gehamerd…en na vele jaren hebben ze hun betekenis  ten volle bewezen .  Dan ga ik maar even bladeren in de Bijbel die ik van mijn vader kreeg

toen ik geloofsbelijdenis aflegde.  Een bijbel met Psalmen  en Geloofsbelijdenissen, Catechismus, Dordtse leerregels en

Kort begrip der Christelijke religie.  Die “Pa” heeft vast het goede met mij voor gehad, denk ik nog.

 

Ik kreeg het boekje in 1956, en later heb ik er nog een persoonlijke  gedachte in geschreven.

 

 

“Ik wil mij niet laten leiden

door gevoel, dat misleidend is,

maar ik wil mij laten

leiden door Geloof,

dat bevrijdend is !”

 

Met deze gedachte begin ik de Psalmen door te nemen.

Ook deze  Psalmen getuigen van een oer oud geloof, dat

onze vaderen bewoog hun leven te leiden in verantwoordelijkheid tegenover God, de God van Recht en Waarheid.

Ik kom werkelijk een aantal  “parels” tegen, die ik u nu niet

wil onthouden. Ik hoop dat ook jongeren deze regels lezen,

en dat ergens de “snaar” geraakt wordt die geloof voortbrengt.

Met deze enkele verzen  komt u dan meteen aan het einde van deze  “Overdenking”.

 

Psalm 16 : 4

Ik zal den Heer, die mij getrouwen raad gegeven heeft,

met psalmgezangen prijzen, daar ’t godd’ lijk licht mij toe straalt vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel dien Heer gedurig mij voor ogen,

zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen.

 

Psalm 27: 5

Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen: Zoek door gebeên met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen;

ik zoek den zegen, alleen bij U, o bron van troost en licht!

Verberg toch niet Uw oog van mij, O Heer

ik ben uw knecht, zie niet in toorne neer!

Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet,

o God mijns heils, begeef, verlaat mij niet !

 

Psalm 46 : 1 + 6

God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen; zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar……..

 

De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons

in gevaren. De Heer, de God van Jakobs zaad, is ons een burg,

een toeverlaat.

 

Psalm 101: 1

‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen,

van ’t heilig recht der strenge rechtsgedingen: een psalmgezang, o hoog geduchte Heer, uw naam ter eer !

 

Tenslotte: Koning   David bad een gebed om uitredding meer dan 2000 jaar geleden. “Red mij o Heer, van de boze mensen”.  

Een scholier bad  70 jaar geleden, omdat hij zo’n angst had door de overvliegende bommenwerpers van Duitsland

naar Engeland en omgekeerd.

Sindsdien is er veel gebeurd, de taal is aangepast, herzien, ingekort, op juistheid getoetst, melodie vlotter gemaakt.

We hebben vandaag  “Opwekking” nodig. Dank God voor de

liederen van de Opwekkingsbundel.

En wij mogen ook  nu zoeken naar de juiste woorden

in een steeds donkerder wordende wereld. Laten wij vooral

bidden voor de  voorgangers en predikanten, die

Gods Woord helder mogen en moeten laten schijnen……….

en als zij dan toch over een aantal weken aan de advent-

en kerstgedachten toe zijn, dat overal in Nederland

gehoord zal worden: “U  I S  HEDEN DE HEILAND GEBOREN !”

 

Hét Lichtpunt om niet te verdwalen en de “rottigheid”

van deze wereld te overwinnen.

 

Een gezegende oktobermaand gewenst !

………………………………………………………………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn