GOD IS STANDVASTIG !

Zo rondom mijn 20e jaar nam ik deel aan Evangelisatie acties en stond ik op straat te zingen, hetgeen toen nog kon zonder politie vergunning (!)  : “Ik heb een boodschap, een boodschap van Jezus, verkoop niet uw ziel voor een luttel genot. Voorbij gaat de wereld, voorbij haar vermaken, en de eeuwigheid vindt u gescheiden van God”.
De klemtoon kwam hier op neer: “Geloof in de liefde van God en neem Zijn heil (redding) aan!” –
Vandaag kijk ik, ouder geworden, terug. Wij hebben nu veel meer (vrije) tijd…..ook al zeggen we soms dat de tijd zo vlug gaat, door onze overvolle agenda’s.
Maar wie het lukt, soms weer  opnieuw na te denken over de grote waarden in het leven, ontdekt opnieuw:  “Ik heb een boodschap!”   Want al veranderen wij zelf en de wereld om ons heen, God verandert niet.
Wanneer wij over God denken en spreken, zoeken wij naar Zijn naam.
De Joden noemen Hem  JAWEH.  De tegenwoordige theologen noemen Hem “de Aanwezige”
of “de geheel Andere”.
De bijbel leert:  God is Waarheid – Trouw – Gerechtigheid – Alwetend – een Eeuwige Vader-
de Vredevorst.  En in Psalm 25:  “U bent de God die mij redt!”

Weet u wat mij de afgelopen weken bezig heeft gehouden ?   Ik trof in mijn bijbel een vers aan, dat ik waarschijnlijk nooit eerder was tegen gekomen, of het zo niet had gezien.
God is  s t a n d v a s t i g!  Hij doet wat Hij zegt. Hij kan niet marchanderen.
En Hij roept de mensheid op om Hem daarin  na te volgen.   De bekende apostel/verkondiger van het geloof, Paulus, schreef het aan  de gemeente in Korinte.    In 1 Korinte 15 : 58 (N.B.G.) :
“Daarom mijn geliefde broeders en zusters, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here !”

Hoewel de Bijbel dit allemaal zegt, zoeken mensen toch weer naar bevestigingen.
Ik kwam zo’n bevestiging toevallig tegen.  Voor mensen die een R.K. achtergrond hebben, is bekend dat in Tilburg een universiteit staat met de faculteit “godgeleerdheid”.
Toen  onlangs een theoloog na jaren van lesgeven met pensioen  ging, vroeg men hem: “Welke personen uit de Bijbel spreken u het meest aan ?” Zijn antwoord was:  “Jesaja en Jeremia”.   Twee profeten uit het Oude Testament. Kenmerkend voor die beide mannen is:
“Zij hebben een ruimte van God in zich !”  Anders gezegd: méér inzicht, meer ervaring….een nog groter getuigenis over wie God is ! –
In het Oude Testament vinden we ook het boek JOZUA. Direct in het eerste hoofdstuk
komt het woord “standvastig” vier maal voor. In vers 6,7,9, en 18.  Ik kies hier twee voorbeelden: Hoofdstuk 1 vers 6 “Wees vastberaden en standvastig!”  En in hetzelfde hoofdstuk vers 9 : “Wees vastberaden en standvastig,  laat je door niets weer houden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij!”

Gelijk aan deze Jozua was Jeremia zo’n profetisch getuige van God, die met zijn woorden van toen nog tot ons spreekt vandaag. Jeremia, zijn naam betekent:  JAWEH STICHT….JAWEH  GRONDVEST.
God zoekt dus al iemand uit….met een stevig karakter. Een man met diepte !  Zoals de Heer Jezus Petrus uitkoos, toen Hij hem vroeg:  “Wie zeg jij dat Ik ben ?”  Petrus antwoordde:  “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!”   - “Juist!” zei Jezus, “en op deze uitspraak, deze “Petra”….zal Ik Mijn Gemeente bouwen.”

In hoofdstuk 1 : 5 van Jeremia staat: “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet….had ik je al aan Mij gewijd, om je een profeet voor  a l l e  v o l k e n  te maken !”
(Wie dieper onderzoek wil doen moet maar eens lezen hoofdstuk 30, 31, 32 en 33 van dit
bijbel boek).   Ik wil u mee laten kijken naar een paar verzen uit hoofdstuk 31 : 7  “Dit zegt de Heer…: Juich van vreugde over Jakob (Israël), jubel aan het hoofd van alle volken, roep het uit, zing een lofzang : “De Heer heeft Zijn volk gered…en wat er van Israël nog overbleef, bevrijd!”
In vers 8:  “Ik laat hen uit het Noorden (laatstelijk b.v. uit Rusland/Oekraïne etc.) terugkeren….
en breng hen samen van de einden der aarde”.
Vers 10: “Volken, luister….Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde….”.
Vers 31: “De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit !”. –

Nu Israël in 1948 weer een soevereine Staat geworden is, mogen wij dit zien als een bevestiging van Gods Woord.  Het is een vermenging van Joden uit alle windstreken, met hun eigen achtergronden.  Het volk gaat door moeilijke tijden….maar is gezegend met grote kennis. Wetenschappelijke onderzoeken geven via hen oplossingen voor problemen, zowel in technisch opzicht  als op het gebied van medicijnen en gezondheidszorg. Messias belijdende Gemeenten ontstaan door het gehele land.  Ook Israël leert  zijn Verlosser kennen ! –
(Ik las het boekje van Elie Wiezel (Eliëzer), getiteld: Nacht.
We denken aan de periode 1940-1945 – Holocaust – 6 miljoen Joden vergast/verbrand.
Elie Wiezel was een jongen van 16 jaar oud en overleefde de concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald. Met 100 Joodse mensen werd hij afgevoerd in een goederenwagon, 12 personen overleefden, om het verhaal van moord en wanhoop door te vertellen.)

Hoe God werkt in de levens van mensen, zien we ook in Jeremia 32.
De Heer richt zich weer tot Jeremia, hij zit op dat moment gevangen in het paleis van de Koning van Juda, omdat hij had geprofeteerd: “Dit zegt de Heer, Ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië….hij zal haar innemen. De troepen van Nebukadnesar belegerden toen Jeruzalem.  Dan volgt er vanaf vers 6 een prachtig verhaal over de akker van Anatot
(vlak bij Jeruzalem). De Heer toont het aan Jeremia in een “gezicht” (visioen). Er zal een neef komen, Chanamel  en deze zal verzoeken zijn akker te kopen, zodat deze in de familie blijft……
En  precies zoals Jeremia het vooraf mocht zien, zo gebeurde het ook.  Jeremia ervaart het
diep van binnen:  God is  s t a n d v a s t i g !
Vanaf vers 16 bidt de profeet tot God: “Ach Heer, mijn God, U hebt met Uw grote kracht, met Uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt….. U hebt dit land onder ede aan de voorouders beloofd….”.
Op deze smeekbeden antwoord God en zegt: “Ik ben de Heer, de God van al wat leeft, is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is ???”(vers 26)
Hoofdstuk 33 : 25 Maar dit zegt de Heer: “Ik heb een verbond met de dag en de nacht gesloten en de hemel en de aarde aan vaste wetten onderworpen. Zo min als ik die zal verwerpen…zal ik het nageslacht van mijn dienaar David verwerpen. Ik zal  a l t i j d  een van zijn nakomelingen laten heersen over het nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob.  Ik zal hun lot ten goede keren,  en Mij over hen ontfermen !”

Voor twijfelaars.  Overal in de bijbel kom je dit tegen, dat God almachtig is en niet laat varen (loslaten)  wat Zijn hand begonnen is. Niet in Zijn schepping, en niet in het leven van elk individueel mens. Kijk naar Genesis 6  “De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren….alles wat ze uitdachten…was even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij de mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. “Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen”, dacht Hij, “en met de mensen ook het vee…”.  Alleen NOACH vond bij de Heer genade!  “Met jou zal ik een verbond sluiten….Jij moet de Ark in gaan, samen met je zonen,
je vrouw en de vrouwen van je zonen….”.
God  is  s t an d v a s t i g !   Hij had en heeft altijd een reddingsplan.
Achteraf weten wij hoe alles is afgelopen. Wij kennen de regenboog als teken van Gods almacht en genade.  Uit de algemene geschiedenis is bekend, dat over de gehele wereld het verhaal van de zondvloed is doorverteld.

Onze tijd is een ernstige tijd.  Het lijkt soms of God slaapt..…of vér weg is, totdat de wereld plotseling op zal schrikken. Er staat veel over geschreven in de Bijbel. Wij zeggen dat de
aarde steeds ouder wordt en zoeken naar nieuwe ruimten. Jezus zegt dat “de aarde doorgaat tot aan de jongste dag!”  Het betekent dat alles nieuw zal worden. Die herkenbare tijd noemt
de bijbel “de eindtijd”.  Er staan veel waarschuwingen in de bijbel.  “Let op!  Zie op de tekenen in de natuur….Wees bereid!  Twijfel niet….geloof alleen!”
Gelukkig dat Psalm 25 zegt: “U bent de God die mij redt!”

Toen ik 20 jaar was, had ik een boodschap. Vijftig jaar verder in de geschiedenis van mens en wereld, zing ik met lied 155 uit de Opwekkingsbundel:
                    Hij is de Almachtige
                    Hij is de waarachtige
                    Hij is alles in al
                    Die was, Die is, en Die komen zal !

Let op Zijn naam:  HIJ  IS STANDVASTIG !
………………………………………………………………
mei 2012

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn