Veel mensen denken dat ze thuis ook kunnen geloven en dat is waar, om te geloven hoef je niet naar een kerk te gaan, maar toch is het belangrijk om samen te komen op plaatsen waar mensen zijn die God verwachten, plaatsen waar mensen bidden, plekken waar mensen samenkomen om God te ontmoeten en Hem te loven en te prijzen. Niet alleen om te bidden en te zingen en te loven en prijzen, maar zeker ook samenkomen om de woorden van God te horen. De saamhorigheid, de vreugde, de liefde en het woord dat gezaaid wordt als een klein zaadje in een mensenhart is zo enorm belangrijk. Het is het begin van iets nieuws. Samen het geloof vieren, vreugdevol, kun je dat werkelijk alleen in je huiskamer doen? Het is belangrijk om samen te komen en te ontvangen het Levende woord als zaad in jouw hart. En het is belangrijk dat het zaadje, dat in jullie  harten wordt gelegd,  uitkiemen zal tot een zuivere vrucht die het geloof en vertrouwen zal versterken.  God wil je aanraken, kom tot  Hem, gij allen die belast en beladen zijt.  Hij zal de onmacht door jouw twijfel en ongeloof verdrijven als jij Hem vertrouwt.  Ook dat is liefde.  Kom tot Hem met al je twijfel.  Slechts in het gebed kan Hij de druk die op een hart ligt verminderen.   Het wapen ter zelfverdediging is het gebed.  O, kinderen Gods, Hij kent zo goed de nood en ook de twijfel die jullie soms overmeestert.  Lieve kinderen, de kracht van het Evangelie is het geloof dat in jullie groeit.  De zekerheid dat Hij één is met ieder van jullie zoals Hij ook één is met Zijn Vader.  Pluk genadevol de vruchten: de oogst van een zuiver geloof.
Hij wil jullie ook de genade geven van gastvrijheid in jullie harten voor allen die jullie ontmoeten. Doch om dit te bekomen moet men er naar verlangen, ernaar vragen, ervoor bidden.  Geloof dat Hij de macht heeft om deze genade te geven.  Vertrouw tenvolle dat je haar uiteindelijk zult ontvangen.
Open je hart, geef jezelf nu totaal aan Hem en de kracht van de Heilige Geest zal je vrij maken. Bewaar die vrijheid in liefde en vrede opdat je een levende getuigenis zou worden van het Goddelijk heil
 
Wees gezegend in de naam van Mijn Vader die jullie leefheeft, van Mij, de Zoon, die jullie de kracht geeft om verder te gaan daar waar men denkt dat het niet meer mogelijk is, en door de genade van  de Heilige Geest die met de Vader en Zoon wordt vereenzelvigd in ieder van jullie.  Amen
 
14.06.1992
 
Joh. 17.. 10-12 (Statenvertaling)
En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij.  Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam.  Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
18.-21 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.  Zoals Gij mij in de wereld gezonden hebt, zend Ik hen in de wereld en omwille van hen wijd Ik mij aan U opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn.  Niet voor hen alleen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven.
 
Micha 7-8
Maar ik zal uitzien naar den Heere, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan;
wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn.
Maak u maar niet vrolijk over mij, gij die mij vijandig zijt
al ben ik gevallen, ik sta weer op,
al ben ik in het duister,  Jawhe blijft Mijn licht
 
 
 
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn