“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”-
(Jesaja 9 : 5 )


Op weg naar Advent en Kerstfeest worden wij daarop
geattendeerd in de winkelstraten en door de reclame.
De kerk en de kerkmensen denken ook vooruit…..maken
hun plannen voor een feestelijke viering.
Deze week viel er een pakje in de brievenbus,
10 kerstkaarten en een uitnodiging om een goed doel
voor kinderen te ondersteunen. Echt nodig !
Terwijl ik nog met de versierde kaarten in mijn handen
stond, kwamen woorden bij mij binnen, zoals dat al
een reeks van jaren gaat. Een persoonlijke Kerstgroet
voor familie en vrienden en voor de lezers van Overdenkingen.
Ik geef ze door, speciaal voor mensen zoals u en ik.

Kerstgroet 2 0 1 9
Kerstfeest! Christus feest !
Een Kind is ons geboren….
Wie in dit Kind geloven kan,
viert feest, gaat niet verloren.

In alle kerken groot of klein,
wordt in één Geest gebeden:
Geef Vrede op aarde, grenzeloos,
de grootste nood voor heden.

’t Is tijd dat wij weer zoeken gaan,
de wereld gaat aan haat ten onder.
Wie heeft nog kracht om op te staan ?
Wie Jezus zoekt…..ontdekt een wonder !
………………………………………………….

Wij zijn toch allemaal gelukzoekers, pechhebbers,
vreesachtige mensen die de wereld gadeslaan.
Vluchtelingen alom. Herinnering aan “40-45” komen
bij ons boven, als wij al wat ouder zijn. Vliegtuigen, bommen,
verduistering.
Mensen die altijd al twijfelden aan een godsbestaan,
zeggen het ronduit: zo erg als het nu is in onze wereld,
is het nog nooit geweest. De boeren worstelen met het
stikstof probleem. De Overheid doet maar een greep naar
links of rechts. Welke maatregel je ook bedenkt, de
natuur heeft haar eigen wetten.
Over de oceanen komen de meest sterke winden, die
alles vernietigen wat ze op hun weg tegenkomen.
De profetie in de bijbel zegt: Wee u, gij kustlanden ! –

Het Kind uit de kerstkribbe is een volwassen man geworden.
Hij werd geboren bij Joodse ouders en leefde met
een onderdrukt volk. Ook toen waren er spanningen,
heersers en betweters. Hij ging rond, goeddoende.
Wilt u genezen ? Wie zegt u dat de Christus is ?
Laat alles achter en volg Mij ! Kom uit je schuilhoek
vandaan, mens. Wat opvalt in de bijbel verhalen is het
feit dat Jezus mensen bij name noemt. Zo vindt Hij ook
Zijn discipelen, zijn leerlingen. Allen bij name !
En ook Zacheüs, kom uit je boom. Ik wil
vandaag in jouw huis zijn. Hij begreep het meteen:
zo ’n gebeurtenis overkomt niet iedereen, en wellicht
is nú de tijd om te zeggen: Kom binnen Heer bij mij,
ik geef U mijn hart ter woon. Oh, maak het nu van
zonde vrij, en vestig hier Uw troon!

Op weg gaan naar Kerstfeest……Op weg gaan naar 2020,
twintig-twintig, het wordt vast een bijzonder jaar.
En de economie ? Maakten wij ons maar wat minder
druk om de economie, en werd het geld en de mogelijkheden
om te kunnen bestaan, maar wat eerlijker verdeeld in deze
wereld. Onze wereld. Uw wereld. Mijn wereld.
Heeft u het al een beetje door vandaag ? Wereldleiders komen
en gaan. Hun namen worden vergeten na verloop van tijd.
Er is er maar één die ons de Tijd gegeven heeft, om zinvol
te leven.
Jezus zei: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben…en overvloed!
Nee, het gaat niet over aardse bezittingen. Het gaat om LEVEN,
Leven in eeuwigheid. Het begint met een paar gevouwen handen
en gesloten ogen, en een blik diep naar binnen in ons werkelijke
bestaan. Bij de rand van een bed, of knielend voor je stoel….

Geweldig is het om te beseffen op één bepaald moment in je leven
dat God jou roept bij je naam !
Wie deze ervaring heeft gekregen, de bijbel noemt het bekering,
die viert ieder nieuw jaar een “gezegend kerstfeest” We danken
voor Zijn komst, overeenkomstig alle profetieën in Psalmen en profeten.
En we kijken met nieuwe ogen naar de toekomst.
Openbaring 22 : 12 is heel reëel: “Zie, Ik kom spoedig !”. We zouden
vandaag aan de dag wel meer mogen bidden voor onze leiders in kerken
en gemeenten. Dat zij ons tijdbeeld mogen verstaan. Dat zij zullen
spreken over Hem die kwam…maar tevens over Hem die komende is.
Ik las een uitspraak van Calvijn: De taak van de prediker is datgene te
zeggen wat de Bijbelschrijvers hebben gezegd ! -

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de leiding van de kerk,
maar ieder individu is mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
in zijn of haar geloofsgemeenschap.
De titel van deze overdenking is “Advent is naamgeving” Het is een
herinnering aan één tekst in de bijbel, Handelingen 11: 26 “En het
geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst in Antiochië
Christenen genoemd werden”.
Beste lezer, we hebben een Naam ! En we zijn belangrijk, de eeuwen door.
Een lied uit de bundel van Johannes de Heer (838) zegt het met deze woorden:
Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed;
wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed!
Wij hebben ’n Hogepriester,die voor ons bidt en pleit,
wij hebben ’n schone erf’nis, straks in de eeuwigheid.
Refrein:
Eén in de Naam van Jezus, één zin en één gemoed,
één in ’t geloof der Schriften, één in ’t verzoenend bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, één Zoon, Die stierf aan ’t kruis,
één Geest, Die leidt door het leven, en straks één Vaderhuis -
De vraag is: Wie heeft nog kracht om op te staan ?
Ik, wij wensen u/jou een ander kerstfeest, een gelukkig kerstfeest,
een feest waarin het kind in u, weer klein en dankbaar kan wezen.
De bijbel zegt: Wie zoekt….zal vinden !
Bent u ook zo nieuwsgierig wat ons allemaal wacht in de nabije
toekomst ???

Frits van der Made,
Adventstijd 2019
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn