Wanneer ik het verhaal van Maria overdenk en daar eens goed bij stil sta dan heb ik een groot respect voor Maria. Ik ben me er terdege van bewust dat Maria binnen de diverse kerken op verschillende manieren wordt benaderd, maar we zijn het er volgens mij allemaal over eens dat de rol welke God aan Maria toebedeelde een belangrijke en bijzondere rol was. God koos Maria uit om Zijn Zoon te baren. Haar ja, haar overgave, bracht ons het kind dat kwam om ons te redden. Is dat niet geweldig, stel je eens voor dat zij nee gezegd had, wanneer zij geweigerd had wat was er dan gebeurd? God had Maria geschikt bevonden, zou Hij nog iemand anders op het oog hebben gehad? Of was Maria de uitverkorene, mocht zij alleen Zijn Zoon ter wereld brengen?
 
God zond Zijn Zoon vanuit Zijn hemelse bron, doorheen  een eenvoudige, maar goddelijke dienstmaagd,  getuigend van de waarachtigheid van haar totale overgave aan de Goddelijke aanwezigheid,  door het vastbesloten ‘ja’ en geïnspireerd door de belofte die van oudsher door de profeten werd doorgegeven.
 
Maria, was bruid door genade, die door uitverkoring boven alle vrouwen werd geheiligd om door heiliging moeder te worden van Gods Zoon. Zij heeft in nederigheid en zonder eerst in wijsheid te overwegen aanvaard wat haar werd aangeboden uit het Goddelijk dienstbestand.  Haar dienstbaarheid kende geen overweging, alleen overgave aan de absolute zekerheid van de Vader en de Heilige Geest.
 
Zalig is zij die niet alleen het moederschap heeft aanvaard over Emmanuel Christus Jezus  maar ook door haar aanwezigheid op het laatste uur van Zijn leven en Zijn dood met Hem heeft zij met Hem geleden vanuit de stilte van haar vernederd doch verheven moederhart.  De inspirerende barmhartigheid van de goddelijke aanwezigheid werd gekenmerkt door haar ontvankelijkheid,  haar opbouwende sereniteit en haar moederlijke bezorgdheid.  Wij zien niet alleen haar kleinheid als dienstmaagd die zich totaal gaf aan het Heilig Opperwezen maar tevens de grootheid waarin zij werd verheven boven alle vrouwen als Moedermaagd.  Trouw in haar overgewicht aan gebed en vertrouwen, trouw in de gave van zichzelf aan de Goddelijke Hoogheid en aan de aardse kleinheid van de mens wordt zij geprezen als de hemelse volle eeuwige en de onvolledige aardse sterveling. De waarde van haar jawoord is ongeëvenaard doorheen de eeuwen van de tijd.
 
Vanuit de oorspronkelijke Bron werd zij uitverkoren, begenadigd en gevestigd in de voltrokken waarde van het eeuwig leven.  De inspirerende barmhartigheid van de Goddelijke aanwezigheid werd gekenmerkt door de ontvankelijkheid van haar opbouwende sereniteit die zich tot onze dagen uitstrekt .
 
Dank aan de  begenadigde, omdat door haar jawoord de hele mensheid de gelegenheid krijgt om de leer van Gods Zoon, die ook de hare is te kunnen erkennen, te kunnen beleven in het hart in de zekerheid dat Hij ons begeleidt tot in de glorie van de Vader.  Amen
 
01.01.1997
 
Luc. 1, 26-28
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam  Jozef was, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn