Wie op een zonnige dag wandelt,
denkt niet aan het duister.
Wie verzadigd is en voldaan,
verlangt niet naar spijs en brood.

Wie in de koelte verblijft,
zoekt niet naar verkoelend water.
Zorgeloos lijkt je bestaan,
de dagen, gedragen door voorspoed.

Geleefd vol vertrouwen op het eigen kunnen.
Architect denk je te zijn van je eigen leven,
en zo verstrijken de dagen.
Weinig zorgen, want alles gaat voor de wind.
Immers alles is binnen handbereik, voor het grijpen.
Snel verstrijkt de tijd als het goed gaat.

Maar als dan komt een nacht in lichaam en geest;
en er is geen lamp die licht geeft.
Maar als dan komt gebrek aan spijs en brood,
en er is geen warmte en houvast.
Maar als dan komt de dorst,
en er is geen water en geen wijn.
Vol van zorgen raakt het bestaan.

Langzaam en traag verstrijken de uren,
dagen van tegenspoed.
Inzicht in de valse rijkdom
en de eigen hoogmoed
dient zich aan.
Er is niets meer voorhanden.
Het eigen bouwplan levert een bouwval op.

Want wat is de Mensheid,
de mens die leeft zonder God
en alleen vertrouwt op eigen kracht.
Op grond waarvan roemt hij zichzelf?
Op welk fundament heeft hij de ultieme vervulling van zijn eigen dromen gebouwd?
Zodra de voorspoed terugtreedt resteert slechts het stoffelijke,
bewoond door een hongerende en dorstende ziel.
Een beklagenswaardige geest,
die verlangt vervuld te worden
van moed, hoop, kracht en vreugde.
Van warmte, liefde
zowel in goede en in slechte dagen.

Duisternis overheerst je bestaan en gedachten.
Maar toch is er hoop en bevrijding mogelijk!
Want God heeft omgezien naar de mensen.
God zond Zijn enige Zoon om dit goede nieuws te brengen.
En Hij zond Zijn Zoon om de schuld van de mensen op Zich te nemen.

Want geen mens op aarde,
is op grond van eigen werken heilig bevonden,
teneinde voor de Heilige God in al Zijn Heerlijkheid,
te kunnen verschijnen behalve Jezus Christus.
Door Jezus, Gods Zoon kan een ieder die gelooft in Zijn Naam,
een kind van God zijn.

In Johannes 8 vers 12 zegt Jezus:
“Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt,
zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben”.

In Openbaringen 3 vers 20 zegt Jezus :
“Zie ik sta aan de deur en Ik klop.
Als iemand Mijn Stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen
en de maaltijd met hem gebruiken
en hij met Mij.”

Laat Jezus niet buiten staan nu Hij aan de deur van uw hart klopt!
Zijn last is licht
en zijn juk is zacht,
en de Heer zegt verder van zichzelf:
“Ik ben nederig van hart.”
Hijzelf is het die jou tegemoet komt.
Zijn Liefde en Licht is overvloedig en grenzeloos.

Hoe donker dan de nacht ook mag worden,
als je deel hebt aan Zijn Licht en Liefde,
dan wordt het duister compleet verdreven door Zijn Licht.
Wie dat gelooft, en op dat Fundament zijn leven bouwt,
wordt gesterkt en gedragen in dagen van droefheid,
verdrukking en onzekerheid en gaat ook na dit aardse leven,
een behouden toekomst tegemoet.

De wijze en de dwaze bouwer.

Woorden van Jezus Christus, de Messias en de eniggeboren Zoon van de Almachtige God:

"Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet,
die zal Ik vergelijken met een man,
die zijn huis op de rots heeft gebouwd;
en de slagregen viel neer
en de waterstromen kwamen
en de winden waaiden
en storten zich op dat huis,
maar het stortte niet in,
want het was op de rots gefundeerd.
En een ieder die deze woorden van Mij hoort
en ze niet doet,
zal met een dwaze man vergeleken worden,
die zijn huis op zand gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer
en de waterstromen kwamen
en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis,
en het stortte in en zijn val was groot."

Mattheus 7 vers 24 t/m 27

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn