Twee, drie of meer!


In Mattheus 18:20 staan de vaak aangehaalde woorden van Jezus 'Waar 2 of 3 bijeenkomen in Mijn naam, daar ben Ik aanwezig'. Dat zijn mooie en terechte woorden die bemoedigend worden gebruikt als er bijvoorbeeld een minimale opkomst is bij een kerkelijke activiteit. Van belang is immers niet het aantal mensen maar de wijze waarop mensen elkaar ontmoeten.

Het zijn bijzondere woorden waar veel over is geschreven. Het gaat dan over het samen zijn van mensen waarbij de woorden van Jezus centraal staan. Het gaat niet over de kerk als instituut of organisatie, maar het gaat over het elkaar als mens ontmoeten.

Wat houdt het ontmoeten van elkaar in als je spreekt over het evangelie?

Jezus zegt 'Ik zal aanwezig zijn als jullie in Mijn naam bijeenkomen'.
Wat moet ik me daar nu bij voorstellen? Zijn geestelijke aanwezigheid is bij wijze van spreken. Dat is geloven of gevoelsmatig weten.
Maar is er iets meer, misschien wel iets concreters over te zeggen?
Essentieel zijn naar mijn mening de woorden 'In Mijn naam'.
Wat zou dat inhouden?
Jezus leerde ons volgens Matthes 22:37-40 twee belangrijke geboden.

'Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod'.
Ik lees daarin; Heb lief alles wat is/accepteer het bestaan/ accepteer ook jezelf als onderdeel van de schepping/heb vertrouwen in voorspoed en in tegenspoed/heb vertrouwen in de schepper.
Jezus bracht ons de geestelijke waarheid en het vertrouwen in God als de bron van ons bestaan.

Het tweede gebod daaraan gelijk, is: 'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf'.
Dit gaat over de praktische waarheid van alledag en het vertrouwen in de medemens. Hoe ga je met elkaar om? Juist in een contact met elkaar over geloofszaken is dat van belang. Is er ruimte voor openheid en acceptatie van de visie van de ander?

'In Mijn naam' betekent voor mij...in geloofsverbondenheid.

Als je elkaar ontmoet waarbij de geboden van Jezus centraal staan, dan ontmoet je de ander in geloofsverbondenheid. Er ontstaat een geestelijke openheid naar elkaar. Een openheid die niet goed te beschrijven is maar wel te ervaren is. Een waardevol gevoel dat ertoe doet. Een essentiële herkenning en verdieping van elkaars geloofservaringen.
De ontmoeting tussen mensen, die geraakt zijn door de boodschap van Jezus houdt in dat je de woorden 'Waar 2 of 3 bijeenkomen in Mijn naam, ben Ik aanwezig' als een liefdevolle realiteit, en als een zegening mag ervaren. Het aantal mensen speelt geen rol.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn