Evangelie betekent blijde/goede boodschap en wordt gekend uit de bijbel, in het oude zowel als in het nieuwe Testament. Die boodschap is voor ongelovigen een waarschuwing en aansporing om te gaan geloven, voor mensen die nog niet (niet meer) geloven een uitnodiging om (weer) te gaan geloven en voor gelovigen een bron van liefde en toekomst.
Als u zich afvraagt wat dat geloof inhoudt of als de bijbel moeilijk begrijpbaar voor u is dan kunt u zich wellicht vinden in het onderstaande.

Wat is het evangelie en waarom zou u het aannemen? Met drie letters (naar voorbeeld van JD Farag) zal ik het ABC van het evangelie zo duidelijk mogelijk voor u neerzetten:

A. accepteer dat u (wij allen) zondaren zijn
Daarvoor wil ik u graag wijzen op Romeinen 3:10 “niemand is rechtvaardig, ook niet één”. Wij allen hebben dingen op onze kerfstok die God niet kan accepteren. God is 100% rechtvaardig en kan geen zonden dulden, ook niet de kleinste, en Hij maakt ook geen uitzonderingen omdat Hij de een “aardiger” zou vinden dan de ander.

B. besef dat u een Verlosser nodig hebt
In Romeinen 3:23 stelt de bijbel dat wij om niet (gratis) worden gerechtvaardigd door de “verlossing in Christus Jezus”. Toen Jezus werd gekruisigd werden onze zonden op Hem gelegd en stierf Hij de dood die ons loon is omdat zonden ons vervreemden van God. Omdat wij door ons eigen toedoen Gods liefde buitensluiten, het is geen straf maar het gevolg van ons eigen handelen. Romeinen 6:23 zegt het zo “want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Here”.
Dus, hoewel wij door ons eigen toedoen de dood verdienen, scheldt God ons in Jezus de zonden kwijt waardoor wij eeuwig leven krijgen door en in Jezus

C. contact Jezus (roep Hem aan en geloof in Hem (Joh. 3:16)
Romeinen 10:9-10 en Romeinen 10:13 zeggen dit zo:
Indien gij met uw mond belijdt (gemeend zegt) dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. En vers 13 zegt: al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden.
Jezus is de brug tussen God en de mens, wat wij zelf niet konden en niet kunnen dat deed Hij. Hij is voor ons gestorven toen Hij onze zonden op zich nam en ons ervan verloste, Hij heeft de verlatenheid van God gevoeld en gedragen wat eigenlijk ons loon was (“Mijn God, mijn God waarom hebt u Mij verlaten”) en dat was zo vreselijk dat Hij het uitschreeuwde. Wilt u van dat loon af geef dan uw hart aan Hem en u kunt er nu al zeker van zijn dat ook u uw eeuwig leven zult doorbrengen in die heerlijke hemel (I Kor 2:9) bij onze Vader en Heer.

Wij hechten bijna allemaal aan dit leven ondanks lijden en pijn maar het leven hierna is vele malen heerlijker en duurt ook veel langer (eeuwig) en het zou bovenaan ons verlanglijstje moeten staan in plaats van alles waar wij hier zo de nadruk op leggen want hier is alles tijdelijk.
Dat leven hebt u als u wilt geloven in Hem die het voor u verwierf. Hij leed voor u, Hij stierf voor u maar Hij stond op ten eeuwig leven, Hij is onze Heer en Verlosser, de Zoon van de levende God.

Door uw geloof in Hem bent ook u een kind van God, een Koningskind.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn