Het woordenboek van Koenen-Endepols, dat een verklaring geeft voor de schrijfwijze en betekenis van de Nederlandse Taal, ligt voor mij. Ik heb gezocht naar het woordje  “archivaris”, hetgeen staat voor een ambtenaar belast met het beheer van een archief.    Vandaag voelde ik mij zo’n

persoon.  Nu is het wel zo dat ik jarenlang de functie van

“ambtenaar bij de gemeente” heb mogen vervullen, maar naast de dagelijkse taken  was er de roeping om met godsdienstige zaken bezig te zijn. Lezen, praten, een groep leiden, gedichten schrijven, die meestal tot hun laatste

versie komen, nadat de gedachten van mijn vrouw daar over gegaan zijn.  Ja, want wat is er in een woord, nietwaar ?

 

En dan zomaar ineens, ontstaat er de behoefte om je eigen

privé kantoortje eens wat ruimer te gaan maken. Er staan zoveel ordners, er is zoveel bewaard, soms aantekeningen,

gezegden, belangrijke notities uit bladen en kranten, die er

vandaag de dag wellicht niet meer zo toe doen. Hoewel:

in het verleden ligt het heden !   Als we er maar eens meer op zouden letten.

 

Waarom nu “Licht en leven” als titel boven een overdenking ?

Gewoon, omdat er  in het jaar 2014 zoveel duisternis is op deze aarde.  (Ik ga de brandhaarden maar niet herhalen, we

lezen het in de krant, we zien het voor de Televisie, het zit

in onze gedachten). Elke christen mag denken, naarmate de tekenen  sneller achter elkaar komen: ”Maranatha! Jezus komt !”   Dat gelooft u toch ook ?  

 

En juist op deze dag kom ik een aantekening tegen, van gevonden aansprekende bijbel teksten, die samen a.h.w.

een zeer toepasbare overdenking zijn. Lezen is weten en

kennis is macht!   Nu is het niet zo dat als je in de wereld

van geloof maar heel veel weet, dat je dan een betere gelovige zou zijn.  Misschien moeten we wel leren van Jezus,

die zei : “Zalig zijn de  armen van geest”. Mag ik het eens zo uitleggen:  gelukkig ben je als je niet de sores van de hele wereld op je nek neemt, maar rust zoekt aan de voeten van de Here Jezus.  Dan lijk je  op een Maria, of een Marcus.

Je neemt Zijn woorden in je op, en het wordt “als een fontein die springt tot in het eeuwige leven!”   Wie dit begrijpen, die hebben het verstaan.

Gaat u mee op reis door de bijbel ?  Dan overdenken wij samen welke waardevolle woorden tot ons komen.  

 

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt;

Spreuken 10:17

 

Op het pad der gerechtigheid is leven…..maar de weg der zonde voert ten dode.

Spreuken 12 : 28

 

Wie wijs van hart is, neemt geboden aan.

Spreuken 10 : 8

 

Maar voor u, die Mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen.

Maleachi 4 : 2

 

Jezus zegt: Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging van de wereld verborgen gebleven is.

Matthéüs  13 : 35

 

Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.

Matthéüs 13 : 37

 

En toen Hij Jeruzalem binnen ging, kwam de gehele stad in rep en roer en zei: “Wie is dit ?”En de scharen zeiden: “Dit is de profeet, Jezus van Nazareth in Galiléa.

Matthéüs 21 : 10-11

 

En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping.  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.

Marcus 16 : 15

 

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme dagelijks zijn kruis op, en volge Mij.  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het

behouden !

Lukas 9 : 23

 

Wie uit God is, hoort de woorden Gods….!

Johannes 8 : 47

 

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven;  niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Johannes 14 : 6

 

….want Ik leef en gij zult leven. Gij zult weten, dat Ik in mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.   Johannes 14 : 20

 

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont dien gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt ?     1 Corinthiërs 6 : 1

 

Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam !

1 Corinthiërs 6 : 20

 

De Geest des Heren spreekt door mij (David), zijn woord is op mijn tong….

II Samuël 23 : 2

 

Jezus zei:  “IK ben het Licht der wereld;  wie Mij volgt, zal  nimmer in de duisternis wandelen, maar hij/zij zal het Licht des levens hebben !”

Johannes 8 : 12

………………………………

 

Licht en leven  voor  ieder mens op aarde. Wie zou dat niet willen ?  De bijbel geeft de richting aan.  Velen volgen…..anderen twijfelen of wijzen af.  Gelukkig ben je

als je de stem van de Levende hebt gehoord.

 

Toen ik een jongeman van plm. 20-25 jaar was, hoorde ik

Evangelisten van naam zeggen, dat  christenen er goed aan

doen om  teksten van de bijbel uit het hoofd te leren.

Bijbel-memorisatie !

Er waren mensen die teksten op kaartjes  schreven en

met een klem bevestigden in hun auto. Bij elke nieuwe dag

wisselden ze zo’n tekst om deze telkens te lezen, en zo uit het

hoofd te leren.  Het was toen al nodig zei men, want als de

verdrukking (vervolging) komt, is het wellicht niet meer

mogelijk om nog met een bijbel gezien te worden.

Ik ben wel wat ouder geworden, maar de tijden zijn er niet

op vooruit gegaan.

 

De bovengenoemde teksten, zijn van zoveel waarde, dat

je hier al een begin mee zou kunnen maken.

 

God geve  u/jou veel  licht op je pad en een leven vol van Vrede !

………………………………………………………………………………………….

( teksten N.B.G.-vertaling)

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn