Het is nog heel vroeg in de morgen  in de dagen rondom Pasen. Ik wordt wakker met de woorden van een lied in mijn gedachten. “Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van  mijn leven.  Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan…….”( Opwekking 71)  Kunt u geloven dat ik blij verrast was met dit lied ?  En dat ik even heel vlug zei: Dank U Heer !

En dan begint de dag…….met de zorgen en vragen.  Onze dochter kwam langs, ze was nogal opgewonden. Zij hebben vrienden die net als zijzelf jarenlang met hun gezin naar de kerk gaan.  Het zijn opgroeiende kinderen, pubers.  De vader van deze  kinderen heeft het  naar buiten gebracht:  “Ik geloof niet meer !”  en  “Ik ga niet meer naar de kerk!”  (na alles wat ik daar heb gehoord en gezien!)   

Wij hebben er samen  over kunnen praten, en voor dat gezin gebeden. Soms moet je met vrienden door dik en dun heengaan.  Je zoekt het niet…..je verwacht het niet…..en het kan er zomaar zijn:  donkerheid en duisternis. En de vraag dringt tot ons door:  Kennen wij God ?  Begrijpen wij God ? Altijd ?

Als ik mijn bijbel opensla bij Jesaja 45, het 18e vers, dan lees ik: “Want zo zegt de Here, Die de hemel geschapen heeft, die God, Die de aarde geformeerd heeft en hem gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men er op zou  wonen: Ik ben de Heer, en niemand anders!” – (H.S.V.)

Het is maar hoe je in het leven staat, kun je zeggen. Mijn vrouw ving een vraaggesprek op van de T.V. 

Wellicht tijdens een van de bekende “wandelingen”. Een mevrouw zei: “Het leven is een cadeau…ik ben er dankbaar voor!”   Geweldig om zo’n zienswijze te hebben. Het is een buffer om vele stormen te kunnen opvangen, als je vanuit deze wetenschap leeft. De andere kant is, dat gelovigen en ongelovigen vaak  worstelen  met veel vragen. Wat is werkelijkheid ? Wat is waarheid ?   Er is een grenzeloze belangstelling naar het verborgene.  De mens ziet aan wat voor ogen is…. de wetenschap vraagt om bewijzen. Hoe we ook nadenken,  hoe groot de vorderingen ook zijn en hoe  technisch we geworden zijn en hoe we ook de materie naar onze hand kunnen zetten: er zijn grenzen. De waarheid is de eigenlijke en eeuwige grens, de grond van alle dingen.  Een predikant zei  erover:  De waarheid is de macht die alles draagt en alles vervult. In één woord: God zelf.  God is de waarheid. –

Toen ik op 19 jarige leeftijd  belijdenis van mijn geloof mocht afleggen en toegelaten worden tot “de kerk van alle eeuwen”  zei de voorganger:  Er zullen dagen in je leven komen, waarop  je zegt, en waarbij de mensen zullen zeggen:  “Waar is nu je God ?”  Het leek toen niet zo’n  bemoedigende gedachte, maar het sloot wel aan bij Psalm 10, waarvan de eerste regel al luidt: “Here, waarom blijft U van verre staan ? Waarom verbergt U zich in tijden van benauwdheid ?  De gedachte van de goddeloze is: Er is geen God !” - 

Ik hoorde van een jonge vrouw die haar eerste kind kreeg. In de gesprekken  die gevoerd werden met vriendinnen  zei  zij: “Toen ik een kind kreeg, na die geboorte, zo mooi, zo machtig…ja toen dacht ik wel dat er  “ïets” moet zijn….maar ja weer wat later onder de problemen van het leven is er toch weer de vraag: Is er wel een God ? Ik denk niet dat er een God is.” –   Zie hier, een voorbeeld van denkprocessen  van mensen door de  eeuwen heen.

Koning David  die ook niet zonder strijd door het leven ging, zei in Psalm 28 “Tot U roep ik Here, mijn rots; wend U niet zwijgend van mij af…….Hoor naar mijn luide smekingen.”  Hij wist tenminste in de drukte van het leven, waar hij met zijn vragen naar toe kon gaan. Naar de Here, zijn rots !  En het hielp hem ook verder, want hij zegt daarna: “Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen !”.   Je bent een gelukkig mens als je weet waar je je kracht moet zoeken. En als er mensen op je weg komen, die je de juiste richting wijzen.

En dan kan het toch gebeuren dat je net als de profeet Jesaja, ook door periode’ s gaat, waarin je moet zeggen: “Voorwaar, gij zijt een God, Die zich verborgen houdt!” (Jesaja 45 : 15 )  Durven wij eerlijk te zijn, dan kennen wij die momenten ook. Momenten kunnen soms uren, dagen, maanden zijn. Wij christenen leven soms ook met een “verborgen God”.  Maar er zijn gelukkig ook die dagen, dat wij zijn Liefde kennen, en dat wij belijden: In Hem zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.  Onze verborgen God, onze geheimzinnige God, de God Die ons heeft bedacht, gemaakt, geschapen  (Psalm 139) Die God is onze El Sjaddai, de Machtige! Dan zegt ons geloof: Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen.

Dichteres Jacqueline van der Waals schreef het zo: “Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet, zalig  hij die durft geloven…ook wanneer het oog niet ziet!” –  De vraag is: Kennen wij God ?   Iemand zegt: wij kennen Hem uit Zijn schepping. Wij kennen Hem door de geschiedenis! zegt de ander, met een verwijzing naar de kerk, die al 2000 jaar bestaat. God bestuurt alle dingen !  zegt weer iemand. Maar mensen  die het in het leven tegen zit, die in het leven niets anders te doen hebben dan bidden en strijden en worstelen, met ziekte, met depressie, met falen, met angsten, met familie zaken, met kwesties, met loon naar werken…of helemaal geen werk….die mensen zuchten, en willen tegen de gelovigen zeggen:  “Ben je dan blind of doof ? Je ziet het toch, waar is God in mijn leven ??”

Dan zegt de bijbel, in Psalm 25:  Gods verborgen omgang…vinden zielen, waar Zijn vrees in woont. Vrees is heilig. Vrees betekent hier vertrouwen.  De Psalmist zegt: Ik vertrouwde  op God, en ik werd geholpen!  De Heer Jezus zei: Niemand heeft ooit God gezien…maar de Eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, Die heeft Hem doen kennen!   Gods zoekende liefde is helemaal duidelijk geworden in de Zoon, in Jezus Christus.  Was dat niet het Vaderhart  van God, dat naar Zijn kinderen, naar Zijn schepping uitging ?

Denk aan de tempel in Jeruzalem. Achter het gordijn van het Allerheiligste mocht niemand komen. Niemand. Slechts één keer per jaar de Hogepriester op Grote Verzoen dag. Met gebogen gelaat, met een schaaltje bloed van schapen en runderen, als zondig mens, voor een zondig volk, ging hij alleen naar binnen. Hij sprenkelde bloed op het verzoendeksel van de ark. Dat was een Heilig, verborgen werk.  En het volk wachtte tot de priester naar buiten kwam en aan hen de Zegen van de Allerhoogste gaf. Dat was voor hen het teken van “vergeven zijn” van vergiffenis ontvangen.

Het lijkt een ouderwets woord te worden in onze dagen.   Maar zo alleen mogen wij ook Jezus zien, de Zoon van God, een allerheiligst geheim tussen God en mensen. Zijn eigen bloed van Golgotha maakte alles weer heel voor de  mensheid: wij  zijn door God  vergeven mensenkinderen.  Het vraagt geloof, het vraagt bekering. Als wij God willen leren kennen, dan nodigt Hij ons uit om kennis te maken, altijd via die Ene Heer, Jezus Christus.  En Hem toegang te geven tot ons hart en leven.

Wist u, wist jij dat geloven eigenlijk een wonder is ?   Terwijl ik deze gedachte schrijf, deze overdenking, komt er een herinnering in mij boven. Het was toen een ervaring  tijdens een vakantie. Het was zo’n 15 jaar geleden. Ik schreef een gedicht, met als opschrift:  God is tegenwoordig…!

De Vader wekt mij in de morgen,

Hij wekt mij met betoon van kracht.

Gelovend vlieden vele zorgen,

ontwakend kom ik uit mijn nacht.

 

Mijn God zal naar Zijn rijkdom geven,

mijn nood wordt door Hemzelf verstaan.

Het is een vreugde om te leven,

want God is met mijn lot begaan.

 

In Hem maak ik mijn vreugde dansen,

als David slecht ik elke muur.

De Almachtige geeft nieuwe kansen,

gebruikt Zijn kerk…..tot ’t laatste uur !

 

God kennen is Leven !   Het is een cadeau !  Ook in een verwarde wereld vol dreiging en misère. Kinderen van God mogen zingen: Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan:Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjaloom wordt  wereldwijd.  Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van ons leven.

Ook van uw, van jouw leven ? 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn