Deze overdenking gaat over de Hemelvaart. Jezus nam afscheid van Zijn vrienden om naar Zijn Vader in de Hemel te gaan. Hij ging niet stiekem. Hij ging niet onverwachts of op een manier waardoor niemand zeker kon weten dat Hij ook echt gegaan was, nee Hij ging op een moment en manier welke door iedereen te aanschouwen was. Bedenk je eens hoe Jezus, gehuld in een lang wit kleed, opvaart ten Hemel. Stel je eens voor, je kijkt omhoog en ziet je Heer en Heiland opstijgen ten Hemel. Juist daardoor, door de Hemelvaart konden  Zijn vrienden met eigen ogen zien dat Hij werkelijk opsteeg naar de Vader.
 
Voordien dachten zij dat alles weer zou worden zoals voorheen,  doch Zijn zending op aarde was volbracht, Zijn taak vervuld,  nu was het aan hen om het goede nieuws van Bevrijding en Opstanding te verkondigen.
 
Hoe zouden zij kunnen getuigen van de Opstanding en Hemelvaart als zij hadden moeten voortgaan op de verklaring die Hij hen, vóór de Kruisiging had gegeven. Deze was voor hen onduidelijk en onzeker, vandaar dat ieder zijn eigen weg wou gaan.  De korte tijdspanne dat Hij aan hen is verschenen na Zijn Opstanding was voor hen voldoende om zich te herenigen en gezamenlijk Zijn Weg te gaan.
 
Vandaag is de Herinneringsdag van Hemelvaart.  Hierin ligt de bevestiging van een leven na het aardse leven; een leven in de Eeuwigheid, omdat ogen die  hebben gezien, in blijheid getuigden  over wat zij zagen.   Omdat oren die hebben gehoord, in liefde de woorden hen verkondigden  die zij hadden gehoord. Omdat mensen hebben geleerd te handelen zoals Hij deed tijdens Zijn leven.  Zij hebben het ruwe uit zichzelf weg durven laten schrapen om te kunnen worden zoals Hij, om ware getuigen te kunnen zijn van Zijn Leven, Kruisdood en Verrijzenis.
 
Natuurlijk was er de pijn van een ogenschijnlijk definitief afscheid, toen Hij aan hun ogen werd onttrokken .  Maar er was de belofte van een weerzien en het was deze belofte die hen moed en kracht gaf om zich weer te verenigen.
 
Zijn Opstanding en Hemelvaart getuigen aan iedereen over de tijdelijkheid van het afscheid.  Geen definitief einde door verrotting van het lichaam, maar een hereniging in Hemelse gelukzaligheid met een nieuw, veredeld lichaam dat zal verrijzen in en dwars door de Glorie van Hem die Was, die Is en altijd zal Zijn; Heer van levenden, Heer van al het geschapene.  Hij die macht en kracht heeft over dood en leven
 
Moge deze dag jullie  dichter brengen bij al je overleden familieleden en vrienden. Geloof  in zekerheid en aanvaardt dat zij, evenals Hij, door de kracht van Zijn Geest, in hun Geest zijn opgestegen naar het Ware Leven.  Gedenk op deze mooie dag ook speciaal een ieder van hen:  ouders en  kinderen op de eerste plaats.
 
Toen Hij op Hemelvaartsdag opsteeg was Hij in de ogen van Zijn vrienden helemaal alleen.  Maar bedenk dat Hij ontelbaren opgetrokken heeft opdat zij samen mét Hem zouden leven in het huis van Zijn Vader. Want zie, zie Hem aan, Hij strekt Zijn armen uit naar de wereld, heeft Zijn armen gespreid, wij zijn klein in verhouding tot Jezus, maar mogen met Hem ingaan in Zijn Heerlijkheid.
 
Hij wil jullie de vreugde laten aanvoelen van de opstijging die de ziel ondergaat als zij beseft dat het Licht, het zuivere Licht, het zuiver eeuwig leven, de eindbestemming is van dit opgaan naar het Vaderhuis. Amen
 
Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft... Joh. 15, 5-6
Gij zijt getuigen hiervan:  Luc. 24,48
Gij zult Kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om Mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Juda en Samaria  en tot het uiteinde der aarde:  Handelingen 1,8.
God heeft Hem uit de doden doen opstaan.  Daarvan zijn wij getuigen:   Handelingen 3, 15b
Het is voor ons onmogelijk om niet te spreken over datgene dat wij hebben gezien en gehoord
Handelingen 4, 20
 
25.05.1995


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn